Giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp

.
Startups: Việt Nam năng lực có, chỉ chờ thời!
Doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp: Phải xác định sẽ đi đường dài
Kinh tế tư nhân đang phát triển rất tốt
Kinh tế tư nhân: Để trở thành trụ cột tăng trưởng thứ 4

Trong đó, đáng chú ý là một số nội dung liên quan tới nhiệm vụ giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp. 

Cụ thể, Bộ Tài chính sẽ rà soát các quy định pháp luật về đất đai theo hướng điều chỉnh giảm tiền thuê đất, chi phí chuyến đổi mục đích sử dụng đất và các chi phí khác của doanh nghiệp; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013, theo hướng cải cách thủ tục hành chính và công khai, minh bạch trong giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá hoặc không thông qua hình thức đấu giá theo quy hoạch sử dụng đất; quy định bán đấu giá quyền sử dụng đất sau khi thu hồi đất đảm bảo chặt chẽ, sát với thị trường, tránh thất thoát tài sản nhà nước.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát các khoản phí có liên quan trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp để xem xét giảm mức phí, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.

Trên cơ sở các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp được giao trong Kế hoạch hành động, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phân công tại phụ lục, thủ trưởng các đơn vị chủ trì, phối họp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan triên khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công, cụ thê hóa các nhiệm vụ, công việc, kết quả đầu ra để xây dựng chương trình công tác của đơn vị.

Bên cạnh đó, đối với nhiệm vụ cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính yêu cầu toàn ngành Tài chính thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đúng thời hạn và hiệu quả Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP...

Đối với nhiệm vụ bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã đề ra các giải pháp cụ thể liên quan tới các lĩnh vực, bao gồm: lĩnh vực thuế, hải quan; lĩnh vực tài chính doanh nghiệp và chứng khoán; lĩnh vực tài chính và bảo hiểm...

Quyết định 863/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 23/5/2019 và thay thế Quyết định số 884/QĐ-BTC ngày 11/6/2018 của Bộ Tài chính.

Nguồn: thoibaonganhang.vn