Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh

.
Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh
21 Tháng Ba, 2019 mai quynh

Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND tỉnh Bắc NinhĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2018/QĐ-UBND2      Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành ngày 05 tháng 06 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 06 năm 2018;2.1 QUYẾT ĐỊNH2.2 BAN HÀNH QUY ĐỊNH […]

Bài viết cùng chủ đề
 • Quyết định 35/2014/QĐ-UBND tỉnh Hậu Giang (24/04/2019)
 • Quyết định 01/2018/QĐ-UBND tỉnh Hậu Giang (24/04/2019)
 • Quyết định 20/2015/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang (23/04/2019)
Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh
Đánh giá bài viết

Xem mục lục của bài viết

 • 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2018/QĐ-UBND
 • 2      Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành ngày 05 tháng 06 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 06 năm 2018;
  • 2.1 QUYẾT ĐỊNH
  • 2.2 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở; HẠN MỨC CÔNG NHẬN ĐẤT Ở; HẠN MỨC GIAO ĐẤT TRỐNG, ĐỒI NÚI TRỌC, ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC CHƯA SỬ DỤNG; DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC PHÉP TÁCH THỬA ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2018/QĐ-UBND      Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành ngày 05 tháng 06 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 06 năm 2018;

     Phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND: Quy định này quy định về hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn; hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại đô thị đối với trường hợp chưa đủ điều kiện để giao đất theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở; hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình theo số lượng nhân khẩu trong hộ gia đình; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với một số loại đất.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 11/2018/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở; HẠN MỨC CÔNG NHẬN ĐẤT Ở; HẠN MỨC GIAO ĐẤT TRỐNG, ĐỒI NÚI TRỌC, ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC CHƯA SỬ DỤNG; DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC PHÉP TÁCH THỬA ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước chưa sử dụng; diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với một số loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2018.

Quyết định này thay thế Quyết định số 529/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định hạn mức giao đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước chưa sử dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Các Bộ: TN&MT, TC (b/c);
– Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
– Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
– UBMTTQ tỉnh;
– Các Ban của Đảng; các Ban của HĐND tỉnh;
– VP Tỉnh ủy; VP HĐND tỉnh;
– Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh;
– Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh;
– Trung tâm công báo tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh;
– Lưu: VT, TNMT, KTTH, XDCB, CVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH

                           

 

 

     Nguyễn Hữu Thành

………………………………………………………………………………

>>> Tải Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bài viết tham khảo:

 • Quyết định 38/2018/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre;
 • Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai sửa đổi quy định về diện tích tách thửa;

     Để được tư vấn chi tiết về Quyết định số11/2018/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: [email protected] Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Quỳnh Mai

Tư vấn Email Soạn đơn, hợp đồng Tư vấn tại văn phòng
Đặt câu hỏi tại đây
-->
Bài viết cùng chuyên mục
 • Dịch vụ cấp đổi sổ đỏ tốt nhất
 • Quyết định 35/2014/QĐ-UBND tỉnh Hậu Giang
 • Quyết định 01/2018/QĐ-UBND tỉnh Hậu Giang
 • Mẫu đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã
 • Quyết định 20/2015/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang
 • Quyết định 19/2017/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang
 • Tải mẫu văn bản thỏa thuận tài sản chung, tài sản riêng
 • Quyết định 23/2018/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu
 • Quyết định 56/2017/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu
Các bài viết khác
 • Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện lao động
 • Dịch vụ cấp đổi sổ đỏ tốt nhất
 • Quyết định 1904/QĐ-BLĐTBXH mới nhất
 • Quyết định 35/2014/QĐ-UBND tỉnh Hậu Giang
 • Quyết định 01/2018/QĐ-UBND tỉnh Hậu Giang
 • TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH LUẬT TẠI HÀ NỘI 2019
 • Mẫu đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã
 • Dịch vụ tư vấn hỗ trợ tham gia BHXH lần đầu 2019
 • Dịch vụ tư vấn nhận nuôi con nuôi Luật Toàn Quốc
 • Dịch vụ yêu cầu xác nhận cha mẹ con tại Tòa 2019
Nguồn: luattoanquoc.com